Dobry Hosting :: Tani Hosting :: Niezawodny Hosting :: DIMI.PL

dimi.pl - hosting na miar potrzeb


DZIAŁ I
WARUNKI PROWADZENIA USŁUGI

1. Warunkiem koniecznym do udostępnienia serwera jest zaakceptowanie treści regulaminu. Nieprzestrzeganie postanowień wynikających z regulaminu stanowi podstawę do zablokowania dostępu do serwera. Wszelkie reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu nie będą rozpatrywane.
2. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych kontaktowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu i innych wymienionych w formularzu) podczas rejestracji konta. Celowe wpisanie nieprawdziwych, bądź niepełnych danych upoważnia właściciela Host247.pl do zablokowania bądź skasowania konta, nawet po dokonaniu opłaty za usługi hostingowe, bez ich zwrotu.
3. W przypadku zmiany danych kontaktowych, podanych w formularzu należy niezwłocznie poinformować Host247.pl np. drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@e-satnet.pl.
4. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez @-SatNet z siedzibą w Warszawie, właściciela marki Dimi.pl z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883) i oświadcza, że został poinformowany, iż w każdej chwili ma prawo do ich wglądu oraz modyfikacji.
5. Host247.pl nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie lub niefunkcjonowanie konta użytkownika spowodowane zdarzeniami niezależnymi od Host247.pl, takimi jak;: konflikty zbrojne, katastrofy naturalne, ataki na internet lub serwer, ograniczenia ruchu wprowadzane przez operatorów łączy internetowych, oraz innymi nie wyszczególnionymi powyżej.
6. Umowa między Host247.pl a Klientem wygasa po upływie okresu za jaki został opłacony abonament za usługę. Klient może zrezygnować z usług w dowolnym momencie, godząc się na stratę wniesionej opłaty.
7. Wszelkie problemy należy zgłaszać pod adresem:
techniczne: admin@dimi.pl
merytoryczne: serwis@dimi.pl
handlowe: sprzedaz@dimi.pl
Bądź telefonicznie: od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 20:00 sobota 10:00 - 18:00
pod nr telefonów (022) 211-14-42, 0602-80-50-80 lub faxem (022) 211-14-43

DZIAŁ II
PRAWA KLIENTA

1. Klient ma prawo żądać prawidłowego działania serwera, zgodnie z regulaminem prowadzenia hostingu
2. Klient może zrezygnował z usług serwisu w każdej chwili, jednakże nie będą mu zwracane wcześniej wniesione opłaty.

DZIAŁ III
OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KLIENTA

1. Klient zobowiązuje się, iż na serwerze nie będzie przechowywał ani udostępniał treści zakazanych przez prawo Rzeczpospolitej Polskiej, prawo Republiki Federalne Niemiec na której terenie fizycznie zlokalizowany jest serwer używany przez Host247.pl. W szczególności Klient zobowiązuje się nie przechowywać ani udostępniać na serwerze treści faszystowskich, komunistycznych, pornograficznych, stron związanych z 'warezem' oraz obrażających jakąkolwiek religię, treści do publikacji i przechowywania których nie posiada praw, oraz treści w jakikolwiek sposób naruszających dobra osób trzecich.
2. Zabrania się działania na szkodę pozostałych klientów Host247.pl (poprzez np. nadmierne wykorzystywanie zasobów serwera lub obciążanie procesora), utrzymywania stron z grami obciązającymi nadmiernie procesor, spamowania skrzynek elektronicznych lub innych zasobów innych użytkowników Internetu, dokonywania prób wstąpienia w posiadanie prywatnych haseł lub zasobów danych innych klientów Host247.pl i Internetu przy użyciu konta, nie zamieszczania skryptów i programów wykonywalnych (np. CGI, FCGI, PHP itp.), które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn innych klientów.
3. Udostępnianie kupowanych usług osobom trzecim (tzn. udostępnianie loginu i hasła do panelu administracyjnego) do używania jest traktowane jako naruszenie niniejszego Regulaminu i może być przyczyną natychmiastowej dezaktywacji zakupionych usług bez prawa do zwrotu jakichkolwiek wpłat.
4. Klient rejestrując konto lub/i domenę odpowiada w pełni za jej nazwę. Host247.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a wszelkie spory na tym tle będą rozstrzygane bez udziału Host247.pl.
5. Klientom, mającym dostęp do shella przez SSH, zabrania się pozostawiać w tle jakiekolwiek procesy (ze szczególnym naciskiem na pozostawianie sesji irc i botów).
6. Host247.pl nie odpowiada za utratę danych klientów w wyniku siły wyższej (kataklizm, pożar i inne nieszczęśliwe wypadki). Każdy klient może i powinień dbać o wykonywanie backupów w celu zabezpieczenia swoich danych i jest odpowiedzialny za jej aktualność. Host247.pl wykonuje backupy kont klientów 3 razy w tygodniu. W przypadku wystąpienia awarii i nie wykonania się backupu, Host247.pl może odmówić przekazania backupu.

DZIAŁ V
ZOBOWIĄZANIA HOST247.PL

1. Host247.pl dołoży wszelkich starań aby serwer pracował bez przerw, w sposób ciągły. Jednakże nie odpowiada za straty wynikłe z powodu przerw w dostępie do stron użytkowników. Jeśli uptime serwera w ciągu miesiąca spadnie poniżej 97%, Host247.pl przedłuży ważność konta o 1/4 miesiąca kalendarzowego za każde rozpoczęte 1% czasu niedostępności serwera w ciągu miesiąca lub zastosuje upust w wysokości 1/48 opłaty rocznej za każde rozpoczęte 1% czasu niedostępności serwera w ciągu miesiąca. Wyłączona z tej odpowiedzialności jest sytuacja niezależna od Host247.pl.
2. Host247.pl będzie chronił dane swoich klientów, nie będzie ich udostępniał podmiotom niepowołanym, dane będą wykorzystywane tylko i wyłącznie do obsługi klienta i do zapewnienia mu wszystkich możliwych usług. Host247.pl jednak zrzeka się odpowiedzialności za ewentualne wykradnięcie/utratę danych osobowych Klientów.
3. Host247.pl gwarantuje maksymalny czas reakcji na poziomie 24h liczone co do dni roboczych.
4. W przypadku fizycznej niemożliwości spełnienia pkt. 3, Host247.pl powiadomi mailowo klienta na 2 dni przed zaplanowaną nieobecnością.

DZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Klient, w momencie rejestracji usługi, potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu na świadczenie usług hostingowych.
2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zaś przepisy Kodeksu Cywilnego.
3. Do rozstrzygania sporów pomiędzy Organizatorem i Użytkownikami, sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Warszawie